Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Ráiteas Misin agus Éiteas / Mission Statement and Ethos

Ráiteas Misin agus Éiteas / Mission Statement and Ethos

Coláiste Mhuire – Cineál Scoile
Meánscoil Chaitliceach Dheonach lán-Ghaeilge do bhuachaillí agus do chailíní is ea Coláiste Mhuire faoi Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís. Dá chomhartha sin tacaíonn an scoil le Fealsúnacht Creidimh agus Oideachais Scoileanna Iontaobhas Éamainn Rís.

Bord Bainistíochta a dhéanann an scoil a riaradh. An Roinn Oideachais agus Scileanna a chuireann maoiniú ar fáil don scoil agus feidhmíonn an scoil de réir rialacha agus treoirlínte na Roinne sin mar a leagtar síos ó am go chéile iad. Tá Coiste Comhairleach Tuismitheoirí gníomhach ag an scoil mar aon le Comhairle Scoláirí.

Coláiste Mhuire - Cúlra na Scoile
Ba sa bhliain 1931 a bunaíodh Coláiste Mhuire ar iarratas Rialtas Shaorstát Éireann leis na Bráithre Críostaí chun oideachas trí Ghaeilge a chur ar fail do bhuachaillí san Ardchathair. I Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 a cuireadh tús leis an scoil ach bhog an scoil go dtí Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1 taobh istigh d’achar gearr.
Is ag 23 –28 Cearnóg Pharnell a bhí an scoil ag feidhmiú ón uair sin go dtí mí Eanáir 2003 tráth ar bhog an scoil go dtí suíomh sealadach ag tithe de chuid Institiúid Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT) ag 41 Cearnóg Mhuinseó, Baile Átha Cliath 1.
Athlonnaíodh an scoil i mBóthar Ráth Tó, Baile Átha Cliath 7 i mí Lúnasa 2003.
Ba iad na Bráithre Críostaí a bhí i mbun na scoile ón gcéad lá agus anonn go dtí an bhliain 1991 ba Bhráthair Críostaí a ceapadh ina Príomhoide ar an scoil i gcónaí. Ba sa bhliain sin a ceapadh an chéad Phríomhoide tuatach ar an scoil – agus gur tháinig deireadh le ré na mBráithre mar mhúinteoirí sa scoil.
Scoil do bhuachaillí amháin a bhí i gColáiste Mhuire ó 1931 go dtí an bhliain 1995. Scoil chomhoideachais atá i gColáiste Mhuire ó shin.
Bord Bainistíochta, thar ceann Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís, atá i mbun na scoile ón mbliain1988 i leith. Ochtar ball atá ar an mBord Bainistíochta – comhdhéanta de cheathrar ainmniúchán de chuid na nIontaobhaithe, beirt bhall tofa ag tuismitheoirí agus beirt bhall tofa ag foireann teagasc na scoile. An Príomhoide (gan vóta) a fheidhmíonn mar Rúnaí an Bhoird.

Coláiste Mhuire – Fís Oideachasúil na Scoile

Cuireann Coláiste Mhuire roimpi mar chuspóir, chomh fada agus is féidir, leis na hacmhainní atá ar fáil don scoil, an timpeallacht oideachasúil is fearr ar féidir a chur ar fail do na scoláirí ar fad. Déanaimid freastal ar na scoláirí trí bhéim a chur ar luachanna agus ar thraidisiúin sa scoil chomh fada agus a bhaineann le cúrsaí cultúrtha, teanga, sóisialta, fisiciúla, creidimh, mórálta agus spioradálta.
Déanaimid gach dícheall freastal ar dhaoine faoi mhíbhuntáiste agus meas a léiriú ar shainiúlacht agus ar dhínit an uile scoláire faoinár gcúram go háirithe leis an gcóras tréadchúraim sa scoil. Cuirimid romhainn luachanna agus cleachtais Chríostaí a bhuanú sa saol comhaimseartha.
Ag obair i bpáirt dúinn mar phobal scoile – Bord Bainistíochta, tuismitheoirí, foireann agus scoláirí – cuirimid romhainn timpeallacht scoile a chruthú a chuirfidh ar chumas an uile scoláire forbairt intleachtúil, fisicúil, mórálta, sóisialta agus spioradálta a bhaint amach a cuirfidh ar a gcumas bheith réidh le háit a bhaint amach sa saol.
I gcomhthéacs chláir agus rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna, maraon le cearta na nIontaobhaithe/an Bhoird Bhainistíochta mar atá leagtha amach san Acht Oideachais 1998 [ Roinn15 (1), (2)] agus an maoiniú agus na hacmhainní a bhíonn ar fáil don scoil, tacaíonn an scoil leis na prionsabail seo leanas:-
Cuimsitheacht, go háirithe i leith scoláirí faoi mháchaill nó i gcás scoláirí le riachtanais speisialta oideachais a chlárú sa scoil.
Comhionannas maidir le clárú sa scoil agus páirt a ghlacadh sa scoil a uasmhéadú.
Rogha tuismitheoirí a aithint maidir le rogha scoile a dhéanamh, ach aird a léiriú ar spiorad sainiúil na scoile.
Meas
ar éagsúlacht creidimh, teanga, traidisiúin agus saoil mar atá sa saol comhaimseartha..

Ráiteas Bhunchuspóir na Scoile
Meánscoil Chaitliceach Dheonach, lán-Gaeilge, chomhoideachais í Coláiste Mhuire, áit arb í an tsaoithiúlacht Ghaelach Chríostaí is mó atá ar aire agus ar chúram phobal na scoile.
Dá chomhartha sin cuirimid romhainn atmasféar cothrom, tuisceanach a chruthú sa scoil áit a ndírítear ar riachtanais an duine óig, idir riachtanais fhoghlama, fhorbartha agus fheabhais.

Coláiste Mhuire is a Catholic all-Irish, co-educational, voluntary secondary school where the school community is informed by a Christian, Gaelic ethos. As an indication of that we seek to establish a school atmosphere founded on equality and understanding, applied to the needs of the young person – needs which include learning, development & achievement.

Lún
22 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 1/1st Year Induction
Lún
23 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
23 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 6/6th Year Induction
Lún
26 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
26 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 3/3rd Year Induction
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire