Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

31-03-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

01-Aibreán-20

A chairde,

Móra daoibh ar maidin agus tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith. Bíodh uchtach againn a chairde! Seo dán álainn ó Sr Stan a chuirfidh sinn go léir ar an mbóthar ceart ag tús an lae.

Morning

a time for fortitude

to face the day

a time for resilience

to begin again

and again

a time of happiness

a time for hope.

Tá sé deacair é a chreidiúint go bhfuilimid sa tríú seachtain den scaradh sóisialta agus den chianfhoghlaim. É sin ráite ní chuireann sé ionadh dá laghad orm go bhfuil ag éirí go rí-mhaith le formhór ár scoláirí lena gcuid staidéir. Tá teacht aniar iontach iontu gan aon agó agus tá forbairt as cuimse déanta acu ar a gcuid scileanna foghlama neamhspleácha. Seasfaidh na scileanna agus an neamhspleáchas nua seo leo go deo.

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leis na tuismitheoirí go léir atá tar éis teagmháil a dhéanamh liom le teachtaireachtaí dearfacha a roinnt agus le buíochas a ghabháil leis na múniteoirí. Ar an ábhar sin tréaslaím leis na múinteoirí an athuair as an obair thar na bearta atá á dhéanamh acu na saolta neamhchoitianta seo. Tá siad ag obair níos déine ná riamh agus is léir go bhfuil na scoláirí faoi bhláth mar thoradh ar iarrachtaí go léir na múinteoirí. Mar atá luaite agam cheana, molaim iad go hard na spéire.

Iarraim ar ár scoláirí iarracht mhacánta dícheallach a dhéanamh ar a gcuid oibre don tseachtain deireanach seo roimh laethanta saoire na Cásca. Tá na múinteoirí tar éis obair na seachtaine seo a chur ar aghaidh chuig na scoláirí agus tá na scoláirí i dteagmháil rialta leis na múinteoirí ranga agus leis na bliainmhúinteoirí. Tá foireann na scoile ar fáil le linn uaireanta scoile. Má tá gá le teagmháil a dhéanamh leo seo thíos na seoltaí ríomhphoist lena mbaineann:

Príomhoide: O Mac Eoin – po@colaistemhuire.ie

Príomhoide Tánaisteach: A Barber – pot@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain a hAon: M Ní Mhóráin – mnimhorain@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain a Dó: S Ní Mhurchú – snimhurchu@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain a Trí: M Rossiter – markrossiter@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain a Ceathair: T Ní Fhearraigh – tnifhearraigh@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain Cúig*: O Mac Eoin – po@colaistemhuire.ie

Bliainmhuinteoir Bliain a Sé: S Ní Chearbhaill – snichearbhaill@colaistemhuire.ie

Gairmtreoraí: C Chapman – cchapman@colaistemhuire.ie

Tuigim go rí-mhaith go bhfuil na srianta atá i bhfeidhm an-dian ar chuile dhuine ach ní mór dúinn go léir ár gcuid a dhéanamh chun scaipeadh Covid-19 a shrianadh. Má dhéanaimid iarracht breathnú ar an taobh geal den scéal seo feicfimid gur deis iontach é dúinn muid féin a chlutharú lenár muintir féin. Go hiondúil ní bhíonn an t-am ag daoine i rith na seachtaine do mhuintearas dá leithéid. Go mbainimid gach sult as!

DÚSHLÁN CHOLÁISTE MHUIRE

Má tá sibh ag tabhairt faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ná bígí cúthaileach agus roinnigí bhur ngníomhaíochtaí linn leis an ríomhphost nó ar chuntas Twitter Choláiste Mhuire - @ColaistemhuireT. Tá gach eolas faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ar an bpóstaer atá ceangailte leis seo.

Ar an ábhar sin b’fhéidir go mbeidh spéis ag cuid agaibh sna ranganna corpoideachais seo as Gaeilge! Is áis úrnua é agus tá sí ar fáil tríd an nasc seo: https://youtu.be/kAnf2mA_OKw

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE- SEACHTAIN 2

D’éirigh thar barr lenár scoláirí inné le babhta a haon de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Ghlac 21 scoláire páirt sa chomórtas inné agus is iontach an rud é go bhfuil scoláirí nár ghlac páirt an tseachtain seo caite ag baint triail as anois. Tá ainmneacha na scoláirí atá ar bharr chlár na gcinnirí reatha thíos! Comhghairdeas ó chroí leo go léir!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Conor Mac Alcoc 1P

10

10

Mobhí de Búrca 6T

1O

10

Ella Tirial 3P

10

10

Mia Ní hEalaithe 1P

10

10

Caoimhe Nic Fhinn 2P

9

9

Molly Ní Mhaolmhuire 3C

9

9

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

8

Dearbhla Ní Choileáin 3C

8

8

Rían Mac an tSionnaigh 3P

8

8

Andrea Ní Choileáin 2C

8

8

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

8

8

Darragh Kidd 3P

8

8

Daniel Ó Cuinneáin 6T

8

8

Emma Ní Dhuinn 1P

8

8

Fionn Ó Daibhín 1C

8

8

Erin Kimmage 3P

8

8

Má tá ár gcuid scoláirí ag glacadh sosa ón obair ag 11:00 inniu, b’fhéidir go mba mhaith leo páirt a ghlacadh i mbabhta a dó de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Lean an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa spraoi: https://forms.gle/FE1sHBh8T2aSEQmU7

Beidh an nasc oscailte agus glacfar le freagraí idir 11:00 agus 11:30 inniu Dé Máirt 31-03-20. Go n-éirí le chuile dhuine a ghlacann páirt!

Píosa siamsaíochta atá i dTráth na gCeist Choláiste Mhuire agus tá an-tóir air i measc scoláirí agus tuismitheoirí. Fógrófar buaiteoirí chomórtas na seachtaine seo ag deireadh na seachtaine agus bronnfar duaiseanna orthu agus muid ar ais ar scoil.

Bíodh lá an-deas agaibh go léir a chairde. Ní neart go cur le chéile!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

A chairde,

Good morning and I hope that you are all well this morning. Take heart a chairde! This is a beautiful poem from Sr Stan that will put us all on the right road at the start of the day.

Morning

a time for fortitude

to face the day

a time for resilience

to begin again

and again

a time of happiness

a time for hope.

It is hard to believe that we are in the third week of social distancing and distance learning. Having said that it does not surprise me that most of our students are getting on very well with their studies. They are incredibly resilient and they have really developed their independent learning skills. These new skills and independence will stand to them in the future.

I wish to express my heartfelt thanks to all the parents who have contacted me to share positive messages and to thank the teachers. I congratulate the teachers once again on their incredible work during these most unusual times. They are working harder than ever and it is clear that the students are blossoming as a result of all their teachers’ efforts. As I have mentioned before, I cannot praise the highly enough.

I ask our students to make an honest and diligent effort at their work on this last week before the Easter holidays. Teachers have shared this week’s work with the students and the students are in regular contact with their classroom teachers and with the Year Heads. Staff can be contacted during school hours. Please see the relevant email addresses below:

Principal: O Mac Eoin – po@colaistemhuire.ie

Deputy Principal: A Barber – pot@colaistemhuire.ie

Year Head First Year: M Ní Mhóráin – mnimhorain@colaistemhuire.ie

Year Head Second Year: S Ní Mhurchú – snimhurchu@colaistemhuire.ie

Year Head Third Year: M Rossiter – markrossiter@colaistemhuire.ie

Year Head Fourth Year: T Ní Fhearraigh – tnifhearraigh@colaistemhuire.ie

Year Head Fifth Year *: O Mac Eoin – po@colaistemhuire.ie

Year Head Sixth Year: S Ní Chearbhaill – snichearbhaill@colaistemhuire.ie

Guidance Counsellor: C Chapman – cchapman@colaistemhuire.ie

I fully understand that the restrictions that are in place are extremely hard on everyone but we all must play our part in restricting the spread of Covid-19. If we can look on the bright side, this is a wonderful opportunity for us to cocoon ourselves with our families. We would not normally have the time during the week for this kind of kinship . Let’s enjoy it!

THE COLÁISTE MHUIRE CHALLENGE

If you are taking on the Coláiste Mhuire Challenge don’t be shy! Share your activities with us by email or via the College’s Twitter account - @ColaistemhuireT. All the information about the Coláiste Mhuire Challenge is on the attached poster.

On the same topic, perhaps some of you would be interested in these P.E. classes as Gaeilge! This is a brand new resource and it is available via this link https://youtu.be/kAnf2mA_OKw

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

Our students performed superbly yesterday in the first round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire- Seachtain 2. 21 students took part and it was fantastic to see students who did not participate last week, getting involved. The names of students who are currently on top of the leader board are below! Heartiest congratulations to them!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Conor Mac Alcoc 1P

10

10

Mobhí de Búrca 6T

1O

10

Ella Tirial 3P

10

10

Mia Ní hEalaithe 1P

10

10

Caoimhe Nic Fhinn 2P

9

9

Molly Ní Mhaolmhuire 3C

9

9

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

8

Dearbhla Ní Choileáin 3C

8

8

Rían Mac an tSionnaigh 3P

8

8

Andrea Ní Choileáin 2C

8

8

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

8

8

Darragh Kidd 3P

8

8

Daniel Ó Cuinneáin 6T

8

8

Emma Ní Dhuinn 1P

8

8

Fionn Ó Daibhín 1C

8

8

Erin Kimmage 3P

8

8

If our students are taking a break at 11:00 today, perhaps they would like to participate in the second round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Follow this link to take part in the fun:

https://forms.gle/UQzemmjvARWi1FWf6

The link will be open and answers will be taken between 11:00 and 11:30 today, Tuesday 31-03-20. The best of luck to all who participate!

Tráth na gCeist Choláiste Mhuire is only a bit of fun and it is very popular with students and parents alike. The winners of this week’s competition will be announced at the end of the week they will be presented with their prizes when we return to school.

Have a nice day a chairde. Ní neart go cur le chéile – together we are stronger!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Mhuire