Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

27-03-20 Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

27-Márta-20

A chairde,

Móra daoibh ar maidin agus tá súil agam go bhfuil sibh go léir ar bhur sáimhín só. Tá coicís den scaradh sóisialta agus den chianfhoghlaim curtha dínn anois. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le pobal na scoile trí chéile. Tá na cúinsí reatha an-dian ar chuile dhuine ach le misneach, le nuálaíocht agus ‘ar scáth a chéile’ atáimid ag tabhairt faoi na dúshláin nua seo atá timpeall orainn go léir.

Iarraim an athuair ar ár gcuid scoláirí gan dearmad a dhéanamh thar an deireadh seachtaine, a seacht ndícheall a dhéanamh, i dtaca le scoitheadh sóisialta agus le glaineacht láimhe. Ní mór dúinn go léir ár gcuid a dhéanamh chun scaipeadh Covid-19 a shrianadh.

Ba mhaith liom cur i gcuimhne dár scoláirí go léir a thábhactaí is atá sé go bhfuil a ndícheall á dhéanamh acu coinneáil suas leis an obair a chuireann a gcuid muinteoirí ar fáil dóibh. Cuirfear obair na seachtaine seo chugainn ar fáil do scoláirí leis an ríomhphost níos déanaí inniu. Tá éagsúlacht iontach ann maidir leis na háiseanna, na modhanna agus na hardáin atá in úsáid ag ár múinteoirí agus ag ár scoláirí faoi láthair. Idir Showbie, Google Classroom, Google Forms, Zoom, Mentimeter, Powerpoint, agus fiú an ríomhphost seanfhaiseanta, tá ag éirí thar cionn leo agus molaim iad go léir go hard na spéire.

Beidh laethanta saoire na Cásca linn an lá seo an tseachtain seo chugainn. Mar a luaigh mé inné, beidh scíth tuillte go maith againn go léir faoin am sin. Mar is iondúil ag an am seo den bhliain áfach, beidh ar scoláirí i mblianta 3, 5 agus 6 roinnt dul siar a dhéanamh thar laethanta saoire na Cásca, ach le cúnamh Dé, ní bheidh siad chomh crúógach is a bhí siad le coicís anuas. Bíodh saoire agat agus is fearrde thú í a deirtí. Ní fheadar faoi saoire ach gan aon agó, beidh sos de shaghas éigin ag teastáil ó chuile dhuine faoin Aoine seo chugainn.

ÁISEANNA NUA

Tá suíomh idirlín nua, https://examrevision.ietagtha ar an bhfód le fíordhéanaí. Tá áiseanna den scoth ar an suíomh seo do scoláirí atá ag tabhairt faoin Teastas Sóisearach agus faoin Ardteist. Faoi láthair tá áiseanna ar fáil ar an suíomh seo don Mhata, don Tír Eolaíocht agus don Ghnó. Faoi láthair is féidir cuntas ‘Premium’ a oscailt saor in aisce go dtí 12-04-20. Má osclaíonn scoláirí ‘Free Student Account’ ar dtús, tabharfar an deis dóibh ansin uasghrádú do chuntas ‘Premium’ saor in aisce. Beidh an cód ‘SCHOOLCLOSURE’ ag teastáil leis an deis iontach seo a thapú.

Tá tacaíocht ar líne ar fáil saor in aisce ón Maths Support Centre UCD. Téigh chuig an suíomh idirlín, https://www.ucd.ie/msc/ le coinne a dhéanamh nó chun breathnú ar chuid de na 143 fhíseán saor in aisce atá ar fáil ann.

Tá an chóip is déanaí den iris Ghaeilge Eipic ar fáil ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://www.cogg.ie/en/eipic%21-available-online/ chun rochtain a fháil ar an áis léitheoireachta seo atá ar ardchaighdeán.

Rinne mé dearmad glan inné an PDF faoin ióga a cheangailt leis an ríomhphost – mo leithcséal! Tá an t-eolas ceangailte agam leis seo i bhfoirm PDF agus PNG. Sula dtosaíonn sibh ag léamh faoin ióga b’fhéidir go mba mhaith libh breathnú ar fhíseán ióga úrnua as Gaeilge atá oiriúnach don chlann uilig. Tá an físeán sin ar fáil ag an nasc seo: https://www.youtube.com/watch?v=rU5wrpzxa3o&app=desktop

Go n-éirí go geal libh! Namaste!

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

D’éirigh thar barr lenár scoláirí arís inné le babhta a ceathair de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire. Tá 34 scoláire tar éis páirt a ghlacadh sa chomórtas go nuige seo agus tá géariomaíocht eatarthu. Tá ainmneacha na scoláirí atá ar bharr chlár na gcinnirí reatha thíos! Comhghairdeas ó chroí leo go leir!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Iomlán

Conor Mac Alcoc 1P

10

9

10

9

38

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

10

10

9

38

Rían Mac an tSionnaigh 3P

10

8

10

10

38

Grace Guidera 2C

10

8

10

9

37

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

9

9

9

10

37

Andrea Ní Choileáin 2C

8

9

10

9

36

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

8

9

10

9

36

Darragh Kidd 3P

10

8

10

6

34

Daniel Ó Cuinneáin 6T

7

8

10

8

33

Roisin Ní Chuinn 6T

9

5

10

8

32

Má tá ár gcuid scoláirí ag glacadh sosa ón obair ag 11:00 inniu, b’fhéidir go mba mhaith leo páirt a ghlacadh sa bhabhta deireanach de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire. Lean an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa spraoi: https://forms.gle/UQzemmjvARWi1FWf6

Beidh an nasc oscailte agus glacfar le freagraí idir 11:00 agus 11:30 inniu Dé hAoine 27-03-20. Go n-éirí le chuile dhuine a ghlacann páirt!

Píosa siamsaíochta atá i dTráth na gCeist Choláiste Mhuire agus tá an-tóir air i measc scoláirí agus tuismitheoirí. Fógrófar buaiteoirí chomórtas na seachtaine seo níos déanaí inniu agus bronnfar duaiseanna orthu agus muid ar ais ar scoil. Agus ná bígí buartha a chairde, cuirfear tús le comórtas nua de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire Dé Luain seo chugainn 30-03-20. Bígí linn!

Críochnóidh mé le cúpla líne ó dhán a chum an t-Uachtarán, Micheál D Ó hUiginn.

Take Care

In the journey to the light,
the dark moments
should not threaten.
Belief requires
that you hold steady.

Tá téacs iomlán an dáin ceangailte leis an ríomphost seo i bhfoirm PDF.

Bíodh deireadh seachtaine slán agus síochánta agaibh go léir a chairde. Ní neart go cur le chéile!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

A chairde,

Good morning and I hope that you are all relaxed and untroubled this morning. We have by now come through a fortnight of social distancing and distance learning. I wish to thank the entire school community. Current circumstances are very difficult for everyone but we are facing the new challenges that are all around us with courage, innovation and togetherness.

I ask once again of our students that they do not forget over the weekend that they must do their best in relation to social distancing and hand hygiene. We all must do what we can to limit the spread of Covid-19.

I wish to remind our students also that they must do their utmost to keep up with the work that their teachers are assigning for them. Next week’s work will be shared with the students via email later today. There is wonderful variety in relation to the resources, methods and platforms that our teachers and students are currently using. Whether it is Showbie, Google Classroom, Google Forms, Zoom, Mentimeter, Powerpoint, or even good old fashioned email, they are flourishing and I cannot praise them highly enough.

We will have our Easter holidays this day next week. As I mentioned yesterday, we will all have truly earned a break by then. As is normal at this time of year however, students in years 3, 5 and 6 will need to do a certain amount of revision during the Easter holidays, but hopefully, they will not be as busy as they have been for the last fortnight. They used to say, have a holiday and you will be all the better for it. I am not so sure about a holiday, but without any doubt everyone will need a break of some sorts by next Friday.

NEW RESOURCES

A new website, https://examrevision.ie was launched recently. There are excellent resources on this website for both Junior Cert and Leaving Cert students. At present there are resources available on this website for Maths, Geography and Business. Students can open a free ‘Premium’ account until 12-04-20. If students open a ‘Free Student Account’ first, they will then be given the opportunity to upgrade to a ‘Premium’ account, free of charge. The code ‘SCHOOLCLOSURE’ is required in order to take advantage of this wonderful opportunity.

Online support is available from the Maths Support Centre UCD. Go to the website, https://www.ucd.ie/msc/ to make an appointment or to view some of the 143 free videos that are available there.

The latest edition of the Irish language magazine Eipic is now available online. Click on this link https://www.cogg.ie/en/eipic%21-available-online/ to access this superb reading resource.

I completely forgot yesterday to attach the PDF about yoga to the email – apologies! I have attached the information here in both PDF and PNG formats. Before you start to read about yoga, perhaps you might like to watch a brand new yoga video which is suitable for all the family. The video is available at this link: https://www.youtube.com/watch?v=rU5wrpzxa3o&app=desktop

The best of luck! Namaste!

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

Our students performed superbly yesterday in the fourth round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire. 34 students have taken part in this competition so far and there is intense competition between them. The names of students who are currently on top of the leader board are below! Heartiest congratulations to them!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Iomlán

Conor Mac Alcoc 1P

10

9

10

9

38

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

10

10

9

38

Rían Mac an tSionnaigh 3P

10

8

10

10

38

Grace Guidera 2C

10

8

10

9

37

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

9

9

9

10

37

Andrea Ní Choileáin 2C

8

9

10

9

36

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

8

9

10

9

36

Darragh Kidd 3P

10

8

10

6

34

Daniel Ó Cuinneáin 6T

7

8

10

8

33

Roisin Ní Chuinn 6T

9

5

10

8

32

If our students are taking a break at 11:00 today, perhaps they would like to participate in the final round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire. Follow this link to take part in the fun:

https://forms.gle/UQzemmjvARWi1FWf6

The link will be open and answers will be taken between 11:00 and 11:30 today, Friday 27-03-20. The best of luck to all who participate!

Tráth na gCeist Choláiste Mhuire is only a bit of fun and it is very popular with students and parents alike. The winners of this week’s competition will be announced later today they will be presented with their prizes when we return to school. Fear not a chairde, a new Tráth na gCeist Choláiste Mhuire competition will start next Monday 30-03-20. Join us!

I will finish with a few lines from a poem which was composed by the President Micheál D Ó hUiginn.

Take Care

In the journey to the light,
the dark moments
should not threaten.
Belief requires
that you hold steady.

The full text of the poem is attached to this email in PDF format.

I wish you all a safe and peaceful weekend. Ní neart go cur le chéile – together we are stronger!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

Ióga 1.png

Ióga 2.pngIóga 3.png

Ióga 4.png

Yoga for Students.pdf

Take Care.pdf

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Mhuire