Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

03-04-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

03-Aibreán-20
03-04-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

A chairde,

Móra daoibh ar maidin agus tá súil agam go bhfuil sibh go léir ar bhur sáimhín só. Tá trí seachtainí den scaradh sóisialta agus den chianfhoghlaim curtha dínn anois. Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le pobal na scoile trí chéile as na hiarrachtaí ar fad atá á ndéanamh agaibh. Tá na cúinsí reatha an-dian ar chuile dhuine ach le misneach, le nuálaíocht agus ‘ar scáth a chéile’ atáimid ag tabhairt faoi na dúshláin nua seo atá timpeall orainn go léir.

Ón méid a chloisim ó na múinteoirí tá ag éirí thar cionn le formhór na scoláirí agus iad a dul i ngleic leis an gcianfhoghlaim le dúthracht agus le díograis. Tá feabhas ag teacht ar a gcuid scileanna taighde, agus anailíse agus thar aon rud eile ar a gcuid scileanna féin-bhainistiú. Mo cheol iad go léir! Mar aitheantas ar an iarracht agus ar an dul chun cinn thar na bearta atá déanta ag an-chuid dár scoláirí tá teastas speisialta deartha againn. Seolfar ríomhphost mar aon leis an teastas seo chuig tuismitheoirí na scoláirí lena mbaineann an tseachtain seo chugainn.

Tá sé luaite agam cúpla uair ach tá ár gcuid múinteoirí ag obair níos déine ná riamh. Tá dul chun cinn as cuimse déanta acu le linn na tréimhse neamhchoitianta seo agus molaim go hard na spéire iad. Tá siad díograiseach, cruthaitheach, nuálach agus gairmiúil agus is léir go bhfuil a gcuid scoláirí á spreagadh acu. Tá éagsúlacht iontach ann maidir leis na háiseanna, na modhanna agus na hardáin atá in úsáid acu, idir Showbie, Google Classroom, Google Forms, Zoom, Mentimeter, Padlet, Powerpoint, agus fiú an ríomhphost seanfhaiseanta, Ón aischothú atá faighte againn agus ón taighde is déanaí, tá sé den ríthábhacht do na scoláirí agus do na múinteoirí go mbeadh an éagsúlacht seo ann.

Tá moladh tuillte agaibhse chomh maith a thuismitheoirí agus a chaomhnóirí! Tuigim go rí-mhaith go bhfuil na cúinsí reatha an-deacair oraibh go léir ach tá sé rí-shoiléir ón méid atá luaite agam thuas go bhfuil ag éirí go seoigh libhse chomh maith. Táimid go léir ag obair as lámha a chéile a chairde agus is é an rud is tábhachtaí ná go bhfanfamis dearfach. Más gá leanúint ar aghaidh leis an gcianmhúinteoireacht agus leis an gcianfhoghlaim i ndiaidh na Cásca beidh mé i dteagmháil libh in am trátha.

Tá laethanta saoire na Cásca nach mór buailte linn agus gan aon agó, tá scíth tuillte go maith againn go léir. Ba mhór an cúnamh é do scoláirí scrúduithe, ráiteas an Taoisigh aréir go rachaidh na scrúduithe stáit ar aghaidh ‘ar ais nó ar éigean’. Mar is iondúil ag an am seo den bhliain, beidh ar scoláirí i mblianta 3, 5 agus 6 roinnt dul siar a dhéanamh thar laethanta saoire na Cásca, ach le cúnamh Dé, ní bheidh siad chomh crúógach is a bhí siad le tamall anuas. Tá comhairle i dtaca le dul siar á roinnt ag na múinteoirí leis na scoláirí faoi láthair, trí cháipéisí roinnte.

ÁISEANNA

Is iontach an scéal é go bhfuil RTÉ 2 chun roinnt drámaí Shakespeare a chur ar siúl do scoláirí sna laethanta amach romhainn. Tá an t-eolas ar fad ar fáil ón nasc seo: https://www.google.ie/amp/s/www.rte.ie/amp/1127835/

Molaim ní amháin do na scoláirí scrúduithe ach do chuile dhuine breathnú ar chuid de na drámaí seo. Táim cinnte go mbainfimid idir thaitmeamh agus tairbhe astu. Mar a scríobh Shakespeare é féin:

“Is not birth, beauty, good shape, discourse, manhood, learning, gentleness, virtue, youth, liberality, and such like, the spice and salt that season a man?”

Tá alt suimiúil ón Irish Times faoi théarmaí Gaeilge ar fáil tríd an nasc seo https://www.irishtimes.com/culture/heritage/collops-and-f%C3%ADb%C3%ADns-the-lost-language-of-ireland-s-landscape-1.3160254

DÚSHLÁN CHOLÁISTE MHUIRE

Tá ‘CIC’, clár teilifíse ina a léirítear sraith de scileanna sacair as Gaeilge, ar fáil anois ar sheinnteoir TG4. Níl le déanamh ach cliceáil ar an nasc seo: https://www.tg4.ie/en/player/categories/childrens-tv-shows/?series=Spórt&genre=Cula4 agus gach sult a bhaint as!

Má tá sibh ag tabhairt faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ná bígí cúthaileach agus roinnigí bhur ngníomhaíochtaí linn leis an ríomhphost nó ar chuntas Twitter Choláiste Mhuire - @ColaistemhuireT. Tá gach eolas faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ar an bpóstaer atá ceangailte leis seo.

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

D’éirigh thar barr lenár scoláirí arís inné le babhta a ceathair de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire. Tá 37 scoláire tar éis páirt a ghlacadh sa chomórtas go nuige seo agus tá géariomaíocht eatarthu. Tá ainmneacha na scoláirí atá ar bharr chlár na gcinnirí reatha thíos! Comhghairdeas ó chroí leo go leir!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

10

10

49

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

10

10

49

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

10

9

48

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

10

9

48

Ella Tirial 3P

10

18

10

9

47

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

10

10

47

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

10

9

46

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

10

10

46

Darragh Kidd 3P

9

15

10

10

44

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

10

X

37

Má tá ár gcuid scoláirí ag glacadh sosa ón obair ag 11:00 inniu, b’fhéidir go mba mhaith leo páirt a ghlacadh sa bhabhta deireanach de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire. Lean an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa spraoi: https://forms.gle/Mi6QBCoMbaZEzn997

Beidh an nasc oscailte agus glacfar le freagraí idir 11:00 agus 11:30 inniu Dé hAoine 03-04-20. Go n-éirí le chuile dhuine a ghlacann páirt!

Píosa siamsaíochta atá i dTráth na gCeist Choláiste Mhuire agus tá an-tóir air i measc scoláirí agus tuismitheoirí. Fógrófar buaiteoirí chomórtas na seachtaine seo níos déanaí inniu agus bronnfar duaiseanna orthu agus muid ar ais ar scoil.

Bíodh saoire deas agaibh a chairde agus is fearrde sibh í!

Ní neart go cur le chéile!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

A chairde,

Good morning and I hope that you are all relaxed and untroubled this morning. We managed our way through through three weeks of social distancing and distance learning. I wish to thank express my heartfelt thanks to the entire school community for all the efforts that everyone is making. Current circumstances are very difficult for us all but we are facing the new challenges that are all around us with courage, innovation and togetherness.

From what I hear from the teachers, the majority of our students are making great progress taking on distance learning with enthusiasm and diligence Their research and analysis skills are improving and above all else they are enhancing their self-management skills. Very well done to them all! In recognition of the extraordinary effort and progress many students have made, we have designed a special certificate. An email along with this certificate, will be sent to the parents of the relevant students next week.

I mentioned a number of times that our teachers are working harder than ever. They have made incredible progress in the last three weeks and I cannot praise them highly enough for it. They are industrious, creative, innovative and professional and they are clearly inspiring their students. There is wonderful variety in relation to the resources, methods and platforms that our teachers are using, whether it is Showbie, Google Classroom, Google Forms, Zoom, Mentimeter, Pdalet, Powerpoint, or even good old fashioned email. From the feedback we have received and from the latest research it is vital that this variety is on offer to both students and teachers.

You the parents and guardians deserve some praise too! I fully understand that the current circumstances are very difficult for you all, but it is abundantly clear from what I have said above that you too are succeeding. We ae in this together a chairde and the most important thing is that we remain positive. I will be in contact with you I due course if we have to continue with the distance teaching and learning after Easter

Our Easter holidays are almost upon us and without any doubt we all deserve a break. The Taoiseach’s statement last night that the state exams will go ahead ‘by hook or by crook’ was for exam students, a welcome one. As is normal at this time of year however, students in years 3, 5 and 6 will need to do a certain amount of revision during the Easter holidays, but hopefully, they will not be as busy as they have been recently. The teachers are currently advising the students via shared documents, in relation to revision.

RESOURCES

It is great news that RTÉ 2 will show a number Shakespeare’s plays for students in the coming days. All the information is available via this link: https://www.google.ie/amp/s/www.rte.ie/amp/1127835/

I recommend that all of us, not just the exam students watch some of these dramas. I am sure that we will get both enjoyment and benefit from them. As Shakespeare himself wrote:

“Is not birth, beauty, good shape, discourse, manhood, learning, gentleness, virtue, youth, liberality, and such like, the spice and salt that season a man?”

There is an interesting article from the Irish Times about Irish terminology available via this link https://www.irishtimes.com/culture/heritage/collops-and-f%C3%ADb%C3%ADns-the-lost-language-of-ireland-s-landscape-1.3160254

THE CHOLÁISTE MHUIRE CHALLENGE

CIC’, a television programme which features a series of soccer skills as Gaeilge, is now available on the TG4 player. All you need do is click on this link: : https://www.tg4.ie/en/player/categories/childrens-tv-shows/?series=Spórt&genre=Cula4 and enjoy!

If you are taking on the Coláiste Mhuire Challenge don’t be shy! Share your activities with us by email or via the College’s Twitter account - @ColaistemhuireT. All the information about the Coláiste Mhuire Challenge is on the attached poster.

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

Our students performed superbly yesterday in the fourth round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire. 37 students have taken part in this competition so far and there is intense competition between them. The names of students who are currently on top of the leader board are below! Heartiest congratulations to them!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

10

10

49

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

10

10

49

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

10

9

48

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

10

9

48

Ella Tirial 3P

10

18

10

9

47

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

10

10

47

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

10

9

46

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

10

10

46

Darragh Kidd 3P

9

15

10

10

44

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

10

X

37

If our students are taking a break at 11:00 today, perhaps they would like to participate in the final round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire. Follow this link to take part in the fun: https://forms.gle/Mi6QBCoMbaZEzn997

The link will be open and answers will be taken between 11:00 and 11:30 today, Friday 03-04-20. The best of luck to all who participate!

Tráth na gCeist Choláiste Mhuire is only a bit of fun and it is very popular with students and parents alike. The winners of this week’s competition will be announced later today they will be presented with their prizes when we return to school.

Have a nice holiday a chairde, you will be all the better for it!

Ní neart go cur le chéile – together we are stronger!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2020 Coláiste Mhuire