Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

01-04-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

02-Aibreán-20

Dúshlán Choláiste Mhuire-2.png

Móra na maidine daoibh a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith ar maidin. Cloisim go bhfuil formhór ár scoláirí ag obair go han-dian agus tá sé sin iontach. É sin ráite tá gá le cothromaíocht i saol chuile duine, na saolta seo ach go háirithe. Mholfainn do scoláirí gan níos mó ná an gnáthlá scoile a chaitheamh ag staidéar. Tá tábhacht ar leith le sosanna, le siamsaíocht, le cleachtadh coirp agus mar a luaigh mé inné, le chlutharú. Sna cúinsí reatha seo, bímis cineálta linn féin agus le daoine eile a chairde!

Deimhníodh an tseachtain seo caite go bhfuil gach turas scoile ar ceal anois mar thoradh ar na srianta atá i bhfeidhm le scaipeadh Covid-19 a shrianadh. Ar an drochuair táimid fós ag fanacht ar scéala ón gcomhlacht turas scoil faoi chúrsaí airgid. Chomh luath is atá nuacht againn roinnfimid libhse é.

ÁISEANNA

Tá ábhar an-saibhir ar fáil ar shuíomh idirlín www.tuairisc.ie. Tá rannóg na bhfoghlaimeoirí ann atá oiriúnach do scoláirí agus do thuismitheoirí/caomhnóirí. Cliceáil ar an nasc seo le triail a bhaint as: https://tuairisc.ie/fisean-dfhoghlaimeoiri-tionscnamh-digitithe-i-gcomhar-le-tg4-ie-foghlaim/

An tseachtain seo caite luaigh mé an chóip is déanaí den iris Ghaeilge Eipic. Bhí an deis agam í a léamh inné agus tá sé thar cionn ar fad. Molaim daoibh breathnú uirthi. Cliceáil ar an nasc seo https://www.cogg.ie/en/eipic%21-available-online/ chun rochtain a fháil ar an áis léitheoireachta seo atá ar ardchaighdeán.

Ceangailte leis seo tá an t-eagrán is déanaí den Eleathanach. Mar is gnách tá neart scéalta suimiúla ar fáil san Eleathanach chomh maith. Íoslódáil an ceangaltán agus bain taitneamh as!

Tá an t-ealaíontóir clúiteach Don Conroy tar éis stáisiún YouTube a bhunú! Seo hé a nasc chuige: https://www.youtube.com/channel/UCo4dO9D4okn25M6mvfB02rQ

Cliceáil air agus bainigí triail as duine grinn a tharraingt! Tá suairceas Don Conroy tógálach agus táim cinnte go dtabharfaidh sé seo ardú croí daoibh!

DÚSHLÁN CHOLÁISTE MHUIRE

Meabhrúchán daoibh! Má tá sibh ag tabhairt faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ná bígí cúthaileach agus roinnigí bhur ngníomhaíochtaí linn leis an ríomhphost nó ar chuntas Twitter Choláiste Mhuire - @ColaistemhuireT. Tá gach eolas faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ar an bpóstaer atá ceangailte leis seo.

Ar an ábhar sin thriail me féin agus mo pháistí an rang corpoideachais as Gaeilge inné! Thaitin sé go mór linn agus tá sé fós ar fáil tríd an nasc seo: https://youtu.be/kAnf2mA_OKw

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

D’éirigh thar cionn lenár scoláirí arís inné le babhta a dó de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Tá 36 scoláire tar éis páirt a ghlacadh sa chomórtas go nuige seo agus tá géariomaíocht eatarthu. Tá ainmneacha na scoláirí atá ar bharr chlár na gcinnirí reatha thíos! Comhghairdeas leo!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

29

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

29

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

29

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

29

Ella Tirial 3P

10

18

28

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

27

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

27

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

27

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

26

Darragh Kidd 3P

9

15

24

Má tá ár gcuid scoláirí ag glacadh sosa ón obair ag 11:00 inniu, b’fhéidir go mba mhaith leo páirt a ghlacadh sa tríú babhta de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Is babhta ceoil é agus b’fhéidir go mbeidh lámh chúnta ag teastáil ag na scoláirí ó dhuine fásta sa teach mar go bhfuil cúpla seancheann ann! Píosa siamsaíochta atá i dTráth na gCeist Choláiste Mhuire ach bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí nuair a bheidh sé thart. Lean an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa spraoi seo:

https://forms.gle/Mg6jtMEQw1VHZiGD9

Beidh an nasc oscailte agus glacfar le freagraí idir 11:00 agus 12:00 inniu Dé Céadaoin 01-04-20. Go n-éirí le chuile dhuine a ghlacann páirt.

Bíodh lá deas agaibh a chairde. Bainigí sult as an dea-aimsir más féidir agus ná bíodh an iomarca brú ar éinne. Ní neart go cur le chéile!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

Good morning a chairde,

I hope that you are all well this morning. I hear that the majority of our students are working very hard and that is wonderful. Having said that, we all need balance in our lives, especially these days. I would advise students not to spend more that the duration of the normal school day studying. We must remember the importance of breaks, entertainment, fun, physical exercise and as I mentioned yesterday, cocooning. In the current circumstances, we must be kind to ourselves and to others a chairde.

It was confirmed last week that all school tours are cancelled due to the restrictions that are in place to limit the spread of Covid-19. Unfortunately we are still waiting for news from the school tour company in relation to finances. As soon as we have news we will share it with you.

FACILITIES

There is superb material on the www.tuairisc.ie website. There is a section for learners which is suitable for students and for parents/guardians Click on this link to give it a try: https://tuairisc.ie/fisean-dfhoghlaimeoiri-tionscnamh-digitithe-i-gcomhar-le-tg4-ie-foghlaim/

Last week I mentioned the latest edition of the online Irish magazine Eipic. I got the opportunity to read it yesterday and it is wonderful. I recommend you take a look. Click on this link https://www.cogg.ie/en/eipic%21-available-online/ to access this reading resource which is of the highest standard.

The latest edition of Eleathanach is attached to this email. As usual there are also plenty of interesting stories in Eleathanach. Download the attachment and enjoy!

The famous artist Don Conroy has started his own YouTube channel! This is the link to it: https://www.youtube.com/channel/UCo4dO9D4okn25M6mvfB02rQ

Click on it and try drawing a clown! Don Conroy’s warmth is infectious and I’m sure this will raise your spirits!

THE CHOLÁISTE MHUIRE CHALLENGE

A reminder! If you are taking on the Coláiste Mhuire Challenge don’t be shy! Share your activities with us by email or via the College’s Twitter account - @ColaistemhuireT. All the information about the Coláiste Mhuire Challenge is on the attached poster.

On the same subject I tried the P.E. class as Gaeilge with my own children yesterday. We really enjoyed it and it is still available via this link: https://youtu.be/kAnf2mA_OKw

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

Our students did very well again yesterday in the second round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. 36 students have taken part in this competition so far and there is intense competition between them. The names of students who are currently on top of the leader board are below. Congratulations to them!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

29

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

29

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

29

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

29

Ella Tirial 3P

10

18

28

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

27

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

27

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

27

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

26

Darragh Kidd 3P

9

15

24

If our students are taking a break at 11:00 today, perhaps they would like to participate in the third round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. The students are facing a music round today and maybe they might need a helping hand from an adult in the house as there are a few old ones amongst them! Tráth na gCeist Choláiste Mhuire is purely for enjoyment but prizes will be presented to the winners once it concludes. Follow this link to take part in this bit of fun: https://forms.gle/Mg6jtMEQw1VHZiGD9

The link will be open and answers will be taken between 11:00 and 12:00 today, Wednesday 01-04-20. The best of luck to all who participate.

Have a nice day, a chairde. Enjoy the good weather if you can and let nobody be under too much pressure. Ní neart go cur le chéile – together we are stronger!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2020 Coláiste Mhuire